Dyslexie

Als lezen of spellen niet lukt maar andere vakken wel, dan is er misschien sprake van dyslexie. Bij zowel kinderen als bij volwassenen verzorgen wij onderzoek naar dyslexie.

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem op woordniveau. Meer specifiek: het betreft een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Wij kunnen door personele ontwikkelingen tijdelijk geen dyslexie-onderzoek verzorgen binnen de particuliere (door uzelf betaalde) zorg.

Indien er sprake is van een verwijzing neemt u dan contact met ons op voor overleg.

Er hoeft geen sprake te zijn van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) om toch dyslexie vast te kunnen stellen. Ook andere vormen van dyslexie kunnen leiden tot een diagnose en dus een dyslexieverklaring. Together Psychologie verzorgt dyslexie-onderzoek waarvoor geen doorverwijzing nodig is. Voor ons onderzoek heeft u dus geen verwijzing van school of huisarts nodig en ook is niet de ‘drie keer E’-score nodig.

Als u een vermoeden heeft van dyslexie bij uzelf of bij uw kind dan kunt u bij ons terecht voor een uitgebreid dyslexie-onderzoek.

Tijdige diagnose dyslexie

Bij alle schoolvakken staat de leesvaardigheid van uw kind centraal. Als uw kind moeite heeft met lezen en spellen is het belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van dyslexie. Voor kinderen met officieel vastgestelde dyslexie zijn veel extra voorzieningen in het onderwijs. Zo zijn er vaak mogelijkheden voor het aanpassen van het onderwijsprogramma (Nederlands en moderne talen) en aangepaste examens.

Vaak wordt dyslexie op de basisschool gediagnostiseerd, maar regelmatig ook pas op de middelbare school of later.

Ons volledig dyslexie onderzoek bestaat uit drie stappen

  1. De onderkennende diagnose. We stellen vast in welke mate lees- en spellingproblemen voorkomen.
  2. De verklarende diagnose. We stellen de factoren vast die de lees- en spellingproblemen veroorzaken en in stand houden.
  3. De indicerende diagnose. We geven een richtlijn voor de aanpak van het lees- en spellingsprobleem. We geven een analyse van eventuele bijkomende leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. U ontvangt ook een analyse van de belemmeringen in het onderwijs of het maatschappelijk functioneren.

Het onderzoek van Together Psychologie geeft een uitgebreid beeld van de mogelijkheden van uzelf of uw kind en er wordt vastgesteld of er sprake is van dyslexie. In de rapportage geven we advies over begeleiding, op school en thuis.

Werkwijze en inhoud

Voorafgaand aan de daadwerkelijke test is er een telefonisch intakegesprek waarin wij ingaan op uw situatie. Indien u akkoord gaat met het onderzoek maken we een planning.

Een volledig dyslexie onderzoek bestaat uit twee dagdelen, bij kinderen meestal verspreid over twee dagen. Het eerste dagdeel bestaat uit een screening die inzicht geeft in de ernst van de problematiek, op dagdeel twee volgt diagnostiek om een breed beeld te krijgen van sterktes en zwaktes. We verzoeken u tevens om ons informatie uit het schooldossier te verstrekken. In het tweede dagdeel wordt ook een professionele intelligentietest afgenomen (meestal de WISC-V bij kinderen of de WAIS-IV bij volwassenen) plus vindt aanvullend onderzoek plaats naar eventuele overige leer- en gedragsproblemen.

Wij werken volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 en verzorgen alle hierbij horende diagnostiek.

Na afloop van het onderzoekstraject ontvangt u een uitgebreide en heldere rapportage en indien van toepassing een dyslexieverklaring. In de rapportage geven wij altijd handelingsgerichte adviezen. Hiernaast geven wij een overzicht van de compenserende mogelijkheden (bijvoorbeeld het gebruik van hulpmiddelen) en dispenserende mogelijkheden (zoals het niet meetellen van spellingsfouten) binnen het onderwijs. We kunnen tevens adviseren over het best passend onderwijsniveau. In een telefonische nabespreking of een persoonlijk adviesgesprek wordt de rapportage met u besproken.

In onderzoek bij kinderen vindt er in veel gevallen ook een adviesgesprek op of met school plaats. Doel hiervan is te zorgen voor een goede afstemming met alle betrokkenen. In de adviezen die we geven kan een behandeling van de dyslexie worden betrokken. Een behandeling wordt volledig afgestemd op de hulpvraag van uw kind.

Kennis en ervaring

Medewerkers van Together Psychologie zijn gespecialiseerde deskundigen. De inhoudelijke kennis van onze medewerkers is up-to-date door studie & nascholing. In combinatie met onze kwaliteiten in het testen van kinderen verzorgen wij gedegen en deskundig onderzoek. Met altijd advies op maat, voor school, voor uzelf en voor uw kind.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Erkende kwaliteit door certificering en registraties