Privacy statement

De Testpsycholoog hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Wij werken met deze privacyverklaring.

 • AANMELDING
  Als u een formulier op de website invult, ons een e-mail stuurt of telefonisch contact opneemt, dan worden de gegevens die u ons meldt bewaard zolang nodig is om tot goede zorg te komen. Indien u afziet van zorg door De Testpsycholoog worden uw gegevens door ons vernietigd.
 • UW DOSSIER
  De wet verplicht pedagogen en psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. Een dossier kan wel op uw verzoek worden aangevuld of vernietigd – zie uw rechten.
 • UW RECHTEN
  U hebt als cliënt recht op (inzage in of) een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
 • GEHEIMHOUDING
  Wij hebben als pedagogen en psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Wij delen bijvoorbeeld geen enkele informatie met school zonder uw toestemming. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.
 • RECHTEN VAN U EN UW KINDEREN
  Is uw kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn of haar rechten uit. Is uw kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen uw kind en zijn of haar gezaghebbende ouders beiden hun rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent uw kind zijn of haar rechten zelfstandig uit. Is uw kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn of haar rechten uit te oefenen of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn of haar gezaghebbende ouders de rechten namens hem of haar uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn of haar rechten niet kan uitoefenen dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.
 • COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, GEBRUIKEN WIJ NIET
  De Testpsycholoog gebruikt géén cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij houden ons wel het recht voor om (tijdelijk) cookies te (gaan) gebruiken om onze website te verbeteren. Op onze site treft u géén Facebook-link of andere sociale media connectie die ‘via de achterdeur’ uw privacy kan schenden. U bent in privacy onze gast, wij leggen uw (internet-) gedrag niet vast.

U kunt zich in het algemeen afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 • MEER INFORMATIE
  Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u mailen naar info@detestpsycholoog.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer (0345) 504 989.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Erkende kwaliteit door certificering en registraties