WISC-V-NL

De WISC-V-NL is in ons land de meest door psychologen gebruikte test voor het beoordelen van de intelligentie van kinderen van 6 tot en met 16 jaar. Deze Nederlandstalige versie van de Wechsler Intelligence Scale for Children geeft naast een totale IQ-score ook een breder beeld van de cognitieve mogelijkheden van uw kind.

Het maken van de WISC-test is voor een kind aangenaam, in beperkte tijd worden onderdelen gemaakt met veel variatie en interactie met de testleider. Door de manier van werken van Together Psychologie lijkt het voor een kind geen ‘examensetting’.

Jonge kinderen ervaren de test vaak als spelletjes spelen, oudere kinderen en jongeren ervaren minder druk door het contact met de testleider en de variatie in de testonderdelen.

Het maken van een keuze voor de meest geschikte test doen we graag in gesprek met u, neemt u hiervoor contact met ons op.

Op deze pagina onder meer (enkele highlights):

  • Uitgebreide rapportages met handelingsgericht advies
  • WISC-onderwijsniveau voor groep 7, groep 8 of daarna

Maran Kuijvenhoven van Together Psychologie met de WISC-V-NL

Onze WISC – rapportages zijn uitgebreid en informatief

Onze rapportage is altijd uitgebreid, gemiddeld zo’n 15 pagina’s in omvang met uitleg bij alle onderdelen plus een bijlage met informatie over de test zelf. De rapportage geeft inzicht in sterke en zwakke punten in het cognitief functioneren van uw kind. We geven handelingsgericht advies, zodat u inzicht heeft en ook weet hoe u verder kunt.

De WISC-V-NL biedt veel mogelijkheden tot analyse van de resultaten en het geven van specifiek advies. De WISC-V is onderverdeeld in vijf indexen: verbaal, visueel, redeneervermogen, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. We gaan in op alle onderdelen en bij opvallende resultaten geven we nadere analyses en advies.

Bij een opvallend verschil tussen testresultaten, bijvoorbeeld bij een groot verschil in de index-scores, is een goede analyse en deskundig advies belangrijk. Wij geven handelingsadvies voor thuis en school, om het welzijn en de leerresultaten van uw kind mee te kunnen verbeteren. Wij kunnen op basis van de WISC-test ook adviezen geven die minder logisch lijken maar heel belangrijk blijken en (leer-)problemen verklaren, zoals afwijkingen van de ogen (visueel), problemen met motoriek, gehoor, concentratie.

Het komt regelmatig voor dat wij op basis van de WISC-test verwijzen naar bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie of een optometrist, of naar uw huisarts voor een doorverwijzing. Mocht het wenselijk of nodig zijn kunnen wij ook zelf aanvullend onderzoek en/of een behandeling verzorgen (binnen de regio’s waarin wij vergoede zorg leveren)

Met behulp van ons onderzoek, analyse en het advies heeft u altijd een waardevol instrument voor meer begrip van uw kind en het bieden van passende begeleiding.

WISC – Onderwijsniveau

In ons onderzoek ‘IQ-test voor onderwijsniveau’ wordt een Nederlandstalige intelligentietest afgenomen, meestal de WISC-V-NL. Dit is altijd een individuele afname. De rapportage gaat in op zowel de intelligentie als het schoolniveau / onderwijsniveau.

U ontvangt een heel gedetailleerd beeld van het onderwijsniveau van uw kind:

Onze rapportage geeft inzicht in het best bij uw kind passend onderwijsniveau: praktijkonderwijs (PRO), BBL, KBL, (G)TL, HAVO of VWO. Deze weergave komt overeen met de visuele weergave zoals deze voor de NIO-uitslag gebruikelijk is, bekend op vrijwel alle scholen in Nederland.

In de rapportage worden naast de IQ-scores ook de Cito-resultaten gegeven die het best bij de intelligentie passen. Dat maakt dit onderzoek bij uitstek geschikt als ‘second opinion’ of om de intelligentie goed te kunnen vergelijken met ‘logische’ leerresultaten.

De rapportage gaat ook in op de onderverdeling in categorieën, de ‘indexen van intelligentie’. Bij opvallende verschillen geven we specifiek advies.

Als ons advies afwijkt van het schooladvies kunt u met ons overleggen over de mogelijk te ondernemen stappen om te komen tot het best passend onderwijsniveau voor uw kind. Zonder meerprijs. Wij geven twee jaar nazorg en hebben veel ervaring met deze vorm van begeleiding van ouders.

Download hier een pagina uit onze rapportage:
Voorbeeld uit rapportage WISC voor onderwijsniveau – groep 8

WISC-V-NL – IQ scan

In het onderzoek WISC-V – IQ scan wordt met behulp van de WISC-test een intelligentieonderzoek afgenomen. Dit is altijd een individuele afname.

Na de afname van het onderzoek ontvangt u een rapport met een omschrijving van elk afgenomen testonderdeel en de scores per onderdeel. De rapportage bevat een volledig intelligentieprofiel. Van alle testonderdelen ontvangt u tevens de percentielscores, die een duidelijk beeld geven van het resultaat ten opzichte van andere kinderen. De rapportage geeft een duidelijk beeld, echter zonder verdere analyses of adviezen. Wij adviseren deze IQ scan indien u enkel het IQ van uw kind wilt weten. Bijvoorbeeld voor toelating tot een plusklas.

Werkwijze

Ons tarief is all-in, dat wil zeggen inclusief intake, testafname, rapportage, eventuele nabespreking en tot 2 jaar na de testafname nazorg en begeleiding. Aanvullende services zoals psycholoog-educatie, coaching en begeleiding van ouder en kind verzorgen wij binnen de vergoede zorg (in enkele regio’s) of anders tegen meerprijs.

Voorafgaand aan het onderzoek houden wij met u een telefonisch intakegesprek waarin we uw situatie bespreken en maken we een afspraak voor het afnemen van de test. Hierna ontvangt u een bevestigingsmail. Afname van de WISC neemt meestal 2 tot 2,5 uur in beslag, tijdens de afname zijn er korte pauzes om de aandacht- en concentratie optimaal te houden.

Wij verzorgen een uitvoerige rapportage. Na ontvangst hiervan is er de mogelijkheid tot een nabespreking. In dit gesprek komen de resultaten, conclusie en advies aan bod en kunnen eventuele resterende vragen worden beantwoord.

Na afronding van dit traject en een eventuele nabespreking kunt u nog twee jaar contact met ons opnemen met vragen of voor overleg. Dit is om inhoudelijke vragen te bespreken, om te ‘sparren’ over ontwikkelingen en mogelijkheden, of om iets anders te bespreken dat nog te maken heeft met het onderzoek. Deze service is zonder verdere kosten.

Kennis en ervaring

Onze kennis van de testinstrumenten die wij gebruiken is hoog, onder meer door (na-) scholing en regelmatig contact met uitgeverijen en ontwikkelaars van testmateriaal. Onze ervaringen met de WISC-tests zijn uitstekend; de subtests bieden waardevolle informatie voor het onderbouwen en op maat maken van ons advies.

Wij werken vanuit inhoudelijke deskundigheid en ervaring. Wij beschikken over hoog specialistische kennis en dat helpt bij het interpreteren van testresultaten en het bieden van nazorg. Wij richten ons volledig op het geven van advies bij leren. Hierdoor kunnen wij heel specifieke en praktische adviezen geven, bijvoorbeeld bij opvallende uitslagen op subtests. Bij een disharmonisch profiel kunnen wij heel specifiek adviseren en wij hebben tevens een eigen psyche-educatie ontwikkeld. Zie hieronder voor meer informatie.

Voor het verkrijgen van een optimaal resultaat is de manier waarop wij met kinderen omgaan belangrijk, maar ook onze kwaliteit bij het testen, kennis van het testmateriaal en specialistische kennis bij het interpreteren van de resultaten.

Onder de indruk van de professionaliteit van het rapport en het gedetailleerde advies

“Het rapport was ontzettend behulpzaam in het maken van keuzes voor vervolgstappen. Alle professionals die we spreken zijn onder de indruk van de professionaliteit van het rapport en het gedetailleerde advies.” Familie van Leeuwen, Zeist

Complimenten voor de kwaliteit van uw rapportage

“Complimenten voor de kwaliteit van uw rapportage, heel uitvoerig en heel helder. Ik werk zelf in het onderwijs en heb al vele rapportages gelezen, deze springt er uit. Nogmaals dank.” Mw. van Drie, Soesterberg

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

Erkende kwaliteit door certificering en registraties